Kirillov Vladimir Yurievich (kirillov_v_y) wrote,
Kirillov Vladimir Yurievich
kirillov_v_y

Служба иже во святыхъ отцу нашему святителю Филарету Исповѣднику, Первоіерарху РПЦЗ - 4

На хвалитехъ стіхиры на четыре, гласъ 4-й:

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * кро́ткаго и смире́ннаго, * въ по́стничествѣ и по́двизѣхъ просія́вшаго, * моли́твенника безпреста́ннаго, * крестоно́сца изря́днаго, * му́драго учи́теля ю́нотства, * Златоу́ста но́ваго: * сло́вомъ ева́нгельскимъ все Зарубе́жіе Ру́сское просвѣти́вшаго, * всея́ Це́ркве Россі́йской наста́вника, * и пра́вды Бо́жіей пла́меннаго побо́рника.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси́ вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * нетлѣ́ніемъ моще́й просла́вленнаго, * исцѣле́ніе и избавле́ніе отъ бѣдъ всѣмъ прибѣга́ющимъ съ вѣ́рой подава́ющаго, * прозорли́вца изря́днаго, * всѣмъ нужда́ющимся вѣ́рнаго помо́щника и пода́теля, * и въ пла́менной моли́твѣ за чадъ свои́хъ * къ Бо́гу отъ земли́ поднима́вшагося.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * всее́ресь ана́ѳеме преда́вшаго, * раско́лы и со́нмы ерети́ческія отъ Це́ркве И́стинныя отлича́вшаго, * лжеце́ркве се́ргіевой порица́теля, * и по́двига Це́ркве гони́мыя, потае́нныя, восхвали́теля, * Кано́новъ Святы́хъ и До́гматовъ пла́меннаго ревни́теля, * и въ вѣкъ отпаде́нія отъ вѣ́ры нетве́рдыхъ укрѣпля́вшаго, * и на пу́ть вѣ́рности И́стинѣ наставля́вшаго.

Пріиди́те, восхва́лимъ вси вѣ́рніи * Филаре́та, святи́теля чу́днаго, * сохрани́вшаго Це́рковь Бо́жію отъ навѣ́товъ вра́жіихъ, * медото́чными уче́ніи свои́ми, * сего́ ра́ди почита́емъ уго́дника Бо́жія, * я́ко Тро́ицы Святѣ́й служи́теля и Апо́столомъ соревни́теля, * науча́ющаго оте́ческимъ преда́ніямъ послѣ́довати, * да не отпаде́тъ достоя́ніе Христо́во ро́ду ерети́ческому.

Сла́ва, гласъ тойже:

Ра́дуйся ратобо́рче непрекло́нный, * Филаре́те Первоіера́рше чу́дный, * ры́барь иску́снѣйшій: * ду́ши человѣ́ческіе у́дицею исповѣ́данія своего́ уловля́ющій. * Днесь съ вѣ́рными весь міръ го́рній сора́дуется, * и восхваля́етъ Христа́ Бо́га во святы́хъ Свои́хъ почива́ющаго.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Ма́терь Твою́ Христе́, * пло́тію безъ сѣ́мене ро́ждшую Тя, * и Дѣ́ву вои́стинну, и по Рождествѣ́ пребы́вшу Нетлѣ́нну, * Сію́ Ти приво́димъ въ моли́тву, * Влады́ко Многоми́лостиве, * прегрѣше́ній проще́ніе да́руй, * всегда́ вопію́щимъ Ти: * помяни́ и насъ моли́твами святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника во Ца́рствіи Твое́мъ.

Славословіе великое.

Тропарь святителя, Сла́ва, и ны́нѣ: бородиченъ 4-го гласа:

Е́же отъ вѣ́ка утае́ное * и А́нгеломъ несвѣ́домое та́инство, * Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся Богъ, * въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, * и Крестъ во́лею насъ ра́ди воспріи́мъ, * и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, * спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Ектеніи и отпустъ.

НА ЛИТУРГІИ:

Прокіменъ, гласъ 1-й: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Стіхъ: Услы́шите сі́я вси язы́цы, внуши́те вси живу́щіе по вселе́ннѣй.

Апостолъ ко Евреемъ, зачало 358 [7, 26 – 8, 2].

Аллилуіа, гласъ 2-й: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ судъ.

Стіхъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ его́.

Евангеліе отъ Іоанна, зачало 36 [10, 9-16].

Причастенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, от слу́ха зла не убои́тся.

Молитва святителю Филарету Исповѣднику:

О, святи́телю Филаре́те, достохвальный, послѣ́днихъ време́нъ Исповѣ́дниче, и́стиннаго Правосла́вія защи́тниче, и всѣхъ вѣ́рныхъ христіа́нъ наде́жный предъ Бо́гомъ засту́пниче.

До́брая дѣла́ твоя́ восхваля́я, по́мощи при́сно отъ тебя́ взыскую́ще, про́симъ усе́рдно за ны предста́тельства.

Укрѣпи́ ны въ исповѣ́даніи вѣ́ры и́стинныя, да не устраши́мся гоне́ній и страда́ній, да не отве́ржемся Христа́.

И сподо́би насъ до конца́ вѣ́рныя ча́да Це́ркве Христо́вой пребы́ти и неосужде́нно Святы́я Та́йны Госпо́дни отъ и́стинныхъ свяще́нниковъ прiима́ти.

Не преста́й Испове́дниче твори́ти моли́твы къ Человѣколю́бцу Бо́гу за ма́лое ста́до Его́, да да́руетъ ми́ръ Це́ркви, избавля́я Ю отъ е́ресей, раско́ловъ и отъ преле́стныхъ ловле́ній анти́христа.

Умоли́ всеще́драго Го́спода, да пода́стъ всѣмъ въ моли́твахъ тебя́ призыва́ющимъ: покая́ніе нелицемѣ́рное, стра́хъ Бо́жій и па́мять сме́ртную, смире́ніе неподдѣ́льное и самоукоре́ніе постоя́нное, терпѣ́ніе неосла́бное, грѣ́ховъ оставле́ніе и се́рдца очище́ніе.

По кончи́нѣ же да обря́щемъ твои́мъ заступле́ніемъ ми́лостива и милосе́рда Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ніе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Всесвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Богослужебныя замѣЧАНІЯ

Память святителю Филарету Исповѣднику установлена въ день его праведной кончины, 8/21 ноября, и совпадаетъ съ празднованіемъ Собора св. Архистратига Михаила и прочихъ силъ безплотныхъ. Изъ-за невозможности совмѣстить двѣ поліелейныя службы, по рѣшенію Архіерейскаго Собора Русской Православной Церкви Заграницей 2008 г., служба Святителю переносится на 7/20 ноября въ одинъ день съ памятью новосвященномученикамъ Митрополитамъ Кириллу Казанскому и Іосифу Петроградскому. Этотъ день также совпадаетъ съ днемъ принятія «новаго Канона Русской Церкви»: Постановленія Св. Патріарха Тихона за № 362 отъ 7/20 ноября 1920 года.

Праздникъ Святителю отнесенъ къ разряду среднихъ, обозначенныхъ въ Типиконѣ крестомъ въ полукружіи, киноварью. И въ этомъ случаѣ по уставу полагается бдѣнная служба, а передъ ней Девятый часъ и Малая вечерня. Но на практикѣ (особенно на приходахъ) эта служба опускается и, въ случаѣ надобности, стихиры для нее можно взять изъ «Службы общей святителю единому» Общей Минеи.

1. Аще служба случается святителю въ седмичныя дни, кромѣ недѣли:

Поется бдѣние, представленное выше.

На Часахъ: тропарь и кондакъ святителю.

На Литургіи: Блаженна на 6, отъ канона святителя, пѣснь 3-я и 6-я. По входѣ тропарь храма Христова, или Богородицы, и святителя. Посемъ, Сла́ва: кондакъ святителя; И ны́нѣ: кон­дакъ храма Христова или храма Богородицы. Аще же храма Христо­ва и Богородицы нѣсть, глаголемъ прежде тропарь святителя; Сла́ва: кондакъ его; И ны́нѣ: — Предста́тельство христіа́нъ: Хра­ма же святаго на литургіи по входѣ, егда бдѣніе святаго бываетъ, тропаря и кондака не глаголемъ никогда. Причастенъ только святителя.

2. Аще служба случается святителю Филарету въ недѣлю:

На Великой вечерни:Блаже́нъ му́жъ: 1-й антіфонъ 1-ой каѳизмы: На — Го́споди воззва́хъ: стихиры на 10; Октоиха 4 и святителю 6; Сла́ва: святителя: И ны́нѣ: догматикъ гласа недѣли: Входъ. Прокименъ 6-го гласа: Чтенія святительскіе 3. На литіи стихира храма и святителя: Сла́ва, святителя: И ны́нѣ: бородичный гласа святителя: На стиховнѣ стихиры Октоиха; Сла́ва: святителя: И ны́нѣ: богородиченъ гласа святителя: По — Ны́нѣ отпуща́еши: на благословеніи хлѣбовъ — Богоро́дице Дѣ́во: 2-жды и тропарь святителя: 1-жды.

На Утрени: На — Бо́гъ Госпо́дь: тропарь воскресенъ 2-жды; Сла́ва: тропарь святителя; И ны́нѣ: богородиченъ: первый 4-го гласа: По каѳизмахъ сѣдальны Октоиха. Поліелей и величаніе. А́нгельскій собо́ръ: Ѵпакои. Сѣдальны святителя. Степенна и прокименъ гласа. Евангеліе воскресное. — Воскресе́ніе Христо́во: Псаломъ 50-й и стихира святителю. Каноны: воскресенъ на 4, Богородицы прешедшія недѣли утренній (3-й канонъ воскресной утрени Октоиха) на 2 и святителя на 8 (на практике, на 4): припѣвъ — Святи́телю о́тче Филаре́те, моли́ Бо́га о насъ. Ирмосы: воскреснаго канона: Катавасія — Отве́рзу уста́ моя́: По 3-й пѣсни кондакъ и икосъ святителя; сѣдальны святителя; по 6-й кондакъ и икосъ воскресный. На 9-й пѣсни — Честнѣ́йшую: — Свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ. Свѣтиленъ воскресенъ: Сла́ва: святителю: И ны́нѣ: богородиченъ воскресенъ. На хвалитехъ стихиры на 8: воскресны 4 и святителя на 4 съ припѣвами воскресными: Сла́ва: стихира евангельская: И ны́нѣ: — Преблагослове́нна еси́: Славословіе великое. Тропарь воскресный по Славословіи гласа: Ектеніи и отпустъ воскресный. Часъ 1-й.

На Часахъ: тропарь воскресенъ; Сла́ва: святителю. Кондакъ святителю и воскресенъ поперемѣнно.

На Литургіи: Блаженна на 10; гласа на 6 и святителя на 4. По входѣ тропарь воскресенъ и храма Богородицы, идѣже храмъ Ея; и святителя. Кондакъ воскресенъ; Сла́ва: святителя; И ны́нѣ: храма Богородицы. А идѣже нѣсть храма Богородицы, а храмъ Христовъ; И ны́нѣ: кондакъ воскресенъ; тропарь же и кондакъ храма Христова въ сія дни не глаголются. А идѣже нѣсть храма Христова и Богородицы; И ны́нѣ: кондакъ — Предста́тельство христіа́нъ: Тро­пари же и кондаки храмомъ святыхъ въ сія дни не глаголются. Прокименъ воскресный и святителя. Апостолъ недѣли (отступка) отъ полу и святителю: Евр., зачало 358 [7, 26 – 8, 2]. Аллилуія воскресная и святителя. Евангеліе недѣли (отступка) и святителя: отъ Іоанна, зачало 36 [10, 9-16]. Причастенъ: Въ па́мять вѣ́чную: Отпустъ воскресный.

Аще служба святителя случается на среду и пятокъ: разрѣшеніе на рыбу, елей и вино.

Конецъ, и Богу нашему слава!

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 4 comments